சந்தா விவிரம்

தானி இதாழ் விலை ₹ 30
ஓர ஆண்டு ₹ 320 (சேசம்ப்பு ₹ 40)
ஈரண்டு ₹ 620 (சேசம்ப்பு ₹ 100)
மூனிறாண்டு ₹ 920 (சேசம்ப்பு ₹ 160)
ஆயுள் சந்தா ₹ 7000
அயந்ட்டு சந்தா ₹ 1800
(1 ஆண்டு)

விங்கி விவிரம்:

A/C Name: Dream Serve Network Pvt Ltd,
Bank: Punjab National Bank, Branch – Yelahanka, Bangalore – 560064.
A/C Number: 11221131002435
IFSC Code: PUNB0082610
கிசேசலை/ விலைரசேயலை Dream Serve Network (P) Ltd எனிறா பெப்யருகிகு எடுகிகி சேவிண்டும்

ஆனிலைனி கிட்ட்ண்ம் பெசலுதாதா :

NOTE:

Kindly email the following details post making the payment to subscriptions@gmail.com:

Name, Address, Phone No., Postal Code and screenshot of the payment.

logo
Andhimazhai
www.andhimazhai.com